География и икономика за 8. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-3323/15.08.2017
ISBN: 978-954-01-3353-9 112 стр.
Графичен дизайн: Ирина Кирилова
Художник на илюстрациите: Ирина Кирилова
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД
Електронните учебници и помагала могат да бъдат използвани на компютър с достъп до интернет.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник за 8. клас е на европейско ниво – с високо качество и модерна визия. Съдържа около 140 допълнителни ресурса, от които 41 са 3D анимации. В тях по изключително атрактивен начин учениците могат да видят отблизо някои природни обекти и за кратко време да разберат сложни природни процеси и явления.

Списък на3D анимациите (по теми):

ФОРМА И РАЗМЕРИ НА ЗЕМЯТА

 • Земя (вкл. тест)

ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЯТА

 • Часови зони (вкл. тест)
 • Смяна на сезоните

ГЕОСФЕРЕН СТРОЕЖ НА СИСТЕМАТА ЗЕМЯ

 • Структура на Земята
 • Кръговрат на кислорода в природата
 • Азотен цикъл
 • Кръговрат на водата в природата (вкл. тест)

АТМОСФЕРА – СЪСТАВ И СТРОЕЖ

 • Озонов слой
 • Парников ефект

ИЗПАРЕНИЕ, ВЛАЖНОСТ И ВАЛЕЖИ

 • Образуване на облаци, валежи, видове облаци
 • Мълния (вкл. тест)

ОБЩА АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЯ. ЦИКЛОНИ И АНТИЦИКЛОНИ

 • Атмосферна циркулация
 • Местни ветрове (вкл. тест)
 • Топъл и студен фронт
 • Циклон и антициклон в умерените ширини

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВРЕМЕТО

 • Метеорологични уреди

ДВИЖЕНИЯ НА ОКЕАНСКАТА И МОРСКАТА ВОДА. ВЪЛНИ. ПРИЛИВИ И ОТЛИВИ. ОКЕАНСКИ И МОРСКИ ТЕЧЕНИЯ

 • Приливи и отливи
 • Океански течения (вкл. тест)
 • Приливна водна електроцентрала

ВОДИ НА СУШАТА. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

 • Подземни води
 • Гейзер

ЕЗЕРА И БЛАТА. ЛЕДНИЦИ

 • Ледник

ЛИТОСФЕРА. СЪСТАВ НА ЗЕМНАТА КОРА. ТЕКТОНИКА НА ПЛОЧИТЕ

 • Тектонски литосферни плочи (вкл. тест)
 • Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

ЕНДОГЕННИ РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ ПРОЦЕСИ

 • Разлом (средно ниво)
 • Нагъване (за напреднали)
 • Вулканизъм
 • Земетресенията (вкл. тест)

ЕКЗОГЕННИ ПРОЦЕСИ

 • Фиорд
 • Еолични форми в пустините
 • Как моретата оформят земната повърхност (вкл. тест)
 • Карст

ПЕДОСФЕРА. БИОСФЕРА

 • Почви
 • Фотосинтеза (базово ниво)

ПРИРОДНОРЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЗЕМЯТА

 • Вятърна електроцентрала
 • Слънчева електроцентрала

ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

 • Замърсяване на околната среда
 • Замърсяване на водите
 • Замърсяване на почвата
 • Пречиствателна станция за отпадъчни води
 • Къща без емисии на въглероден диоксид

Повечето допълнителни ресурси са различни видове задачи – от затворен тип; с множествен отговор; за свързване; за подреждане на алгоритъм; за откриване на грешки в текст или допълване на пропуснатото; за разпознаване на изображения.
Платформата дава възможност за отчитане на резултата, като се показват верните, сгрешените или пропуснатите отговори, а при повторение на задачите дистракторите се разместват автоматично.
Електронният учебник за 8. клас е универсален, защото може да се използва върху интерактивна дъска, на компютър, лаптоп, таблет или смартфон.

 

Учебникът за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.
Стела Дерменджиева
Стела Дерменджиева

Проф. д-р Стела Дерменджиева е завършила специалност „География” в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1985 г. Професор е по Методика на обучението по география във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” и в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Титуляр е на дисциплините: Методика на обучението по география; Увод в географското познание; Иновации в обучението по география; Дидактически технологии в обучението по география; Теория и методология на географската наука; Разработване и управление на културно-туристически проекти; Увод в културния туризъм и др.
Специализира и чете лекционни курсове в чуждестранни висши училища и академии: Национален университет Тайнан, Тайван; Башкирски държавен университет, Уфа, Русия; Университет „Св. св. Кирил и Методий”, Търнава, Словакия; Суецки университет, Исмаилия, Египет; Университет в Коимбра, Португалия; Университет в Порто, Португалия; Университет в Бурса, Турция; Университет в Крайова, Румъния; Анкарски университет, Турция; Университет „Иван Франко”, Лвов, Украйна.
Автор е на повече от 160 научни публикации, включително 8 монографии, 17 учебника и учебни помагала за висшето и средното училище в областта на географското образование, методиката на обучението, социално-икономическата и регионалната география, географията на обществото. Рецензент, консултант, редактор и член на редакционни колегии на научни и научно-методически български и международни списания и сборници.
 Била е зам.-ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, зам.-декан на Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет, ръководител на катедра „География и методика на обучението по география” на Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
Членувала е в Национално географско дружество на САЩ, Асоциация на професионалните географи и регионалисти, Българско географско дружество, Международна асоциация по четене – Ню Йорк, Българска асоциация по четене, Асоциация на географите – Велико Търново.

Виж всичко за този автор
Петя Събева

Доцент д-р Петя Събева
През 1987 г. завършва езикова паралелка с усилено изучаване на френски език в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново, а през 1992 г. се дипломира като магистър по география с квалификация „учител по история и география“ в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.
В периода 1993 – 2004 г. е учител по география в ОУ „Вела Благоева” и в ОУ „Димитър Благоев”, гр. Велико Търново.
През 2004 г. е назначена за преподавател по методика на обучението по география в катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, където продължава професионалната си дейност до момента.
След обучение като докторант на самостоятелна подготовка под научното ръководство на проф. д-р Стела Дерменджиева през 2013 г. защитава дисертация на тема „Картографските умения в обучението по география и икономика при курса География на континентите и океаните (на примера на тематичен раздел „Африка“)“ и придобива образователна и научна степен „доктор“ по научно направление 1.3. Педагогика на обучението по … (методика на обучението по география). От 2014 г. е доцент в същото научно направление.


Автор или съавтор е на 3 монографии, 4 учебника и учебни помагала, 43 студии, статии и доклади от научни форуми.

Виж всичко за този автор
Надежда Николова

Гл. ас. д-р Надежда Николова е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Води основни и специализирани географски дисциплини в областта на природната география и опазването на околната среда. Завършва магистърска степен през 1995 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „География”. Специализира в катедра „Ландшафтознание и опазване на околната среда” с профил физикогеограф-ландшафтовед и учител по география.  
Учителства в 39 СОУ „Петър Динеков” – София. Работи като специалист в отдел „Опазване на околната среда” на Националния статистически институт. Докторант е в Географския институт при БАН, където през 2007 г. защитава докторска дисертация, свързана с геохимията и разпространението на тежки метали и радионуклиди в ландшафтите от водосборния басейн на р. Места. Участва в подготовката, провеждането и проверката на държавните зрелостни изпити по география и икономика, както и в редица национални и международни проекти, конференции и научноизследователски експедиции. Член е на Националната комисия за Олимпиадата по география и икономика и участва в подготовката на отборите за Международната географска олимпиада IGEO.
Автор е на учебни помагала за ДЗИ, националното външно оценяване и редица научни статии и доклади.

Виж всичко за този автор
Петър Стоянов

Петър Стоянов е професор по икономическа и социална география в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Завършил е специалностите „География“ и „Немска филология” в СУ. Работи в БАН, а от 1982 г. е преподавател в СУ. Специализирал е и е изнасял лекции в университети и научни институти в Австрия, Германия, Унгария. В СУ „Св. Кл. Охридски” чете лекции по „Регионална социално-икономическа география на света” и „Регионално развитие и политика”.
Автор и съавтор е на учебници по география за средното училище (за 8., 11. и 12. клас) и за висшето образование, на много научни и научнопопулярни статии в сп. „География”, „Обучението по география”, „География 21”. В различни периоди е член на редколегиите на сп. „География”, „Известия на БГД”, сп. „География 21”. Проф. Стоянов е основател и редактор на научния сайт „Социална и културна география” (www.soccultgeo.eu ). Участвал е в изработването на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, на учебници, учебни помагала и атласи по география от 5. до 10. Клас.

Виж всичко за този автор
Цветелина Пейкова

Цветелина Пейкова завършва специалност „География” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1988 г. е учител по география и икономика в 79 СУ „Индира Ганди” – София. Притежава втора професионално-квалификационна степен. Участвала е в работни групи на МОН за изработване на: държавни образователни стандарти, учебни програми по география и икономика и материали за ДЗИ. Била е оценител на учебници и учебни помагала към Министерството на образованието и науката. Член е на екипи в международни проекти на ЕС по програмите „Коменски” и „Еразъм+”. Автор е на задачите в електронните учебници по география и икономика за 5., 6. и 7. клас на издателство „Просвета”. Обучител е в онлайн семинари на издателството за работа с електронните учебници. Автор е на учебни помагала по география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.