Биология и здравно образование за 7. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1399/20.07.2018
160 стр.
Графичен дизайн: Вихра Янчева
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник по биология и здравно образование за 7. клас на издателство „Просвета Плюс” осигурява възможност за интерактивна работа с всички елементи на уроците – акцент (уголемяване) върху абзаци и изображения, маркиране и подчертаване на текст, показване на допълнителни материали към уроците, представени под формата на микроскопски изображения, снимки, галерии от снимки, схеми, интерактивни тестове и задачи, осигуряващи обратна връзка за верността на отговора. Може да се използва както от учителя по време на учебния час, така също и от ученика при неговата самоподготовка.

Маргарита Панайотова
Маргарита Панайотова

Доц. д-р Маргарита Панайотова завършва висшето си образование в Пловдивски университет „П. Хилендарски“. Седем години работи като учител по биология и химия. От 1987 г. е преподавател по Методика на обучението по биология в ПУ „П. Хилендарски“. Научно-изследователската ѝ работа е в областта на интерактивните технологии и иновации в обучението по природни науки в средното и висшето образование; в създаване на програми за здравно възпитание и модели за обучение, подпомагащи здравословното и личностно развитие на младите хора, както и за формирането на ключови компетенции за учене през целия живот. Ръководител е на много научно-изследователски проекти, участва в работна група на МОН за създаване на Държавните образователни изисквания и Учебните програми по Биология и здравно образование. Обучител е в курсове за повишаване на квалификацията на учители по актуални проблеми на образованието, в които са обучени над 1400 учители по природни науки от цялата страна. Автор е на над 90 научни публикации в наши и международни научни списания и сборници, на две монографии и на над 20 училищни и университетски учебни пособия.

Виж всичко за този автор
Петър Бояджиев
Петър Бояджиев

Гл. ас. д-р Петър Стойков Бояджиев е преподавател в катедра „Зоология“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, където над 25 години извежда учебни занятия по зоология на безгръбначните, медицинска зоология, ентомология и етология. Научно-изследователската и научно-приложната му работа е в областта на ентомологията, екологичната физиология, биомониторинга и етологията. Участва в много научно-изследователски проекти. Автор и съавтор е в над 50 научни статии в наши и международни списания, на университетски учебни пособия и помагала.

Виж всичко за този автор
Румен Младенов
Румен Младенов

Румен Димитров Младенов е професор в професионално направление Биологически науки. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на Медицински университет - Пловдив. Ръководител е на катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“ в Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ и на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ във Фармацевтичен факултет при МУ - Пловдив. Научните интереси на проф. Младенов са свързани с ботаниката. Изследванията му са в областта на алгологията, токсикологията и фитохимията. Има над 120 публикации в наши и международни списания. Автор е на три ръководства за упражнения по „Систематика на водорасли и гъби“, „Систематика на растения и гъби“, „Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България“, един учебник по „Фикология“ и на два учебника по „Фармацевтична ботаника“.

Виж всичко за този автор
Ирина Михова-Нанкова
Ирина Михова-Нанкова

Ирина Михова-Нанкова е завършила висше образование „Магистър” в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Биолог”, учител по биология. Има специализация по методика на обучението по биология в ПУ „Паисий Хилендарски”. Опитът ѝ в сферата на средното образование е свързан с нейната кариера като учител по биология в продължение на 23 години. От десет години е базов учител към Катедра „Методика на обучението по биология” на ПУ „Паисий Хилендарски”. Понастоящем е преподавател по биология и здравно образование в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив. Работи в областта на интерактивните технологии и иновации в обучението по биология и здравно образование, в реализирането на програми за здравно възпитание и модели за обучение, подпомагащи здравословното и личностното развитие на младите хора. Съавтор е на учебници и книги за учителя по биология и здравно образование.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.