Химия и опазване на околната среда за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Химия на неорганичните вещества

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1594/17.07.2020 г.
ISBN: 978-954-01-4049-0 Формат: 21x29 см , 176 стр.
Цена:
15.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебното съдържание в учебника по химия и опазване на околната среда за 11. клас (профилирана подготовка), Модул 2. Химия на неорганичните вещества е структурирано в шест тематични раздела: „Разпространение и видове химични елементи”, „Вещества на s-елементите”, „Вещества на p-елементите”, „Вещества на d-елементите”, „Класификация на веществата” и „Химическа промишленост и околна среда”.
Разпространението на елементите на Земята и в Космоса е разгледано във връзка с общия им произход, а видовете химични елементи – със знанията за строежа на атома и с Периодичната система. Природните групи са обединени около класификацията на s-, р- и d-елементите. Преди разглеждането на отделните групи са потърсени общите особености на елементите. Те са представени в самостоятелни текстове. С помощта на таблични данни е поднесена информация за отделните елементи, а чрез анализа им са потърсени закономерностите в природните групи. Направено е и сравнение с други групи, както и сравнение по периоди. На основата на подобно представяне са изложени и свойствата на прости вещества и на химични съединения. Наред с общата характеристика, самостоятелно са разгледани отделни, уточнени в програмата, елементи с важно за практиката значение, като сяра, азот, фосфор, алуминий, мед, сребро, цинк, желязо и техни съединения. Специално място заема характеристиката на физиологичното действие на веществата, връзката с практиката и опасностите от замърсяването на околната среда и проблеми с опазването ù. 
Общата характеристика на групите включва: атоми на елементите – характеризиране на вида и свойствата на простите вещества – строеж и свойства на съединенията, които образуват елементите – значение и приложение – биологично значение и токсичност. Въпросите, свързани с разпространението и получаването, са включени в последния раздел – химикотехнологични производства.
При изучаване на химичните елементи и природните групи са използвани знания за строежа на атома и химичната връзка, а в обясненията на химичните реакции – изученото в разделите от химичната термодинамика и кинетика.
Разпространението, получаването и употребата на веществата се свързват със свойствата на елементите и тяхната реактивоспособност.
В раздела „Класификация на веществата” класификацията е направена въз основа на генетичната връзка елемент – вещество. Тъй като свойствата на отделните класове съединения са изучени и познати на учениците, е предвидено уроците да протичат като обобщителни със сериозното присъствие на самостоятелна работа. Така учащите се поставят не само в позицията да си спомнят изучени свойства, да ги обясняват, но и съзнателно и самостоятелно да ги систематизират.
Изучаването на химичните и металургичните производства е подчинено на връзката наличие на суровини, химични процеси и технологичен цикъл и проблеми, свързани със замърсяването и опазването на околната среда. Към раздела е предвидена производствена екскурзия и едно занятие дискусия, в което се дава възможност на учениците да изразят своите знания и отношение по проблемите. 
И в Модул 2 е потърсена връзката на изучавания материал с експеримента. Наред с лабораторните упражнения при изучаване на групите е предвиден кратък практикум върху качествени реакции, свързани с изучените елементи, основно метали.
Общата организация на материала е сходна с организацията в Модул 1. Разделите завършват с обобщителни уроци, оформени са изискванията към знанията на учениците и е осигурен самоконтрол и самооценка.
Разделът „Класификация и номенклатура на неорганичните вещества” е с особени функции и възможности. Той съчетава в себе си обобщение и систематизиране на знанията, натрупани през годините и разширени в първата част на Модул 2. Той дава възможност да се дооформи единна картина за природата от гледище на теоретичната и неорганичната химия. За всеки вид неорганични вещества са предвидени урок за обобщение и урок за упражнение. 
В уроците за упражнения са подбрани разнообразни задачи – за разпознаване, за избор, за съотнасяне, за групиране, за оценка, генетични преходи – създаване или реализиране, разпознаване на неизвестни вещества по техни свойства, изравняване по метода на електронния баланс, мисловен експеримент и др., както и комбинирани задачи. Доста от тях носят и допълнителна информация за веществата. Не са подминати и изчислителните задачи – от термодинамика, от равновесия в разтвори на протолити, стехиометрични изчисления по уравнения, концентрация на разтвори, електрохимия и др.. Химията е точна наука и изчисленията са част от компетентностите на работещите в области, използващи химични знания.
Разделът „Химическа промишленост и околна среда” е последен в учебника. Обособяването му в края на учебника има определени предимства. Едно от тях е, че учениците вече имат значителен обем от знания за свойства на веществата, видове химични процеси, химична кинетика, равновесни системи и топлинни ефекти. Друго предимство е, че учениците вече различават основните групи химични замърсители на въздуха, водата и почвата, свързват екологичните проблеми с човешката дейност и имат мнение за тяхното решаване. С този раздел се внася осъвременяване, осъществява се връзка на химичната наука с практиката.
Езикът и стилът на учебника са достъпни, точни и коректни от научна гледна точка. Знанията са поднесени на ниво, подходящо и съобразено с възрастовите особености на учениците. Учебникът е илюстриран с достатъчно примери, снимки, схеми и таблици.
Лиляна Боянова

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.

Виж всичко за този автор
Красимир Николов

Красимир Николов завършва висше образование като магистър по химия в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил, и в СМГ „Паисий Хилендарски”. В момента е учител в НФСГ, София, и базов учител към СУ. Интересува се от проблеми в областта на иновационните и интерактивните методи на преподаване и усвояване на знания, които да послужат в кариерното развитие на подрастващите. Разработва и участва в разработването на стратегии за лесното усвояване на знания и интерпретация на информацията по природни науки съобразно мотивационната сфера и потребностите на младите хора, с оглед на бъдещите им професионални планове. Работата му е ориентирана към обучението към младите хора съобразно потребностите и възможностите им и разработването на ясно формулирани цели и концепции на образование. Не одобрява работата по шаблон. Търси начини за формиране на конструктивното мислене у младите хора. През 2004 г. получава почетна грамота „Неофит Рилски”.

Виж всичко за този автор
Калинка Бенова
Родена е през 1961 г. Завършва средно образование в СОУ „Христо Ботев” в гр. Никопол, а висше – в Софийския университе, Химически факултет, специалност химия, с втора специалност физика. Прави специализация във ВХТИ – „Съвременни теоретични и технологични проблеми на обучението по химия”. Придобива ІІ професионално-квалификационна степен.
Има богат педагогически опит като учител по химия и опазване на околната среда, заместник директор и експерт по химия и опазване на околната среда. От 2003 г. до днес работи като старши учител по химия в МГ „Гео Милев” в Плевен. Ръководител е на Школа по химия по Проект от Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Ръководител е на Школа по химия по междуучилищен проект.
Има участия с доклади, съобщения и постери в редица национални и международни конференции. Ръководител е на изявени ученици за участие в олимпиади и състезания. Обучител е и на учители за решаване на задачи по химия.
Участвала е в изготвянето на: програма за държавен зрелостен изпит за профилирана подготовка – 2020 г.; варианти за държавен зрелостен изпит по химия през 2010/2011 г.; ДОИ за ПП по химия и през 2012 г. Оценител е на тестови задачи по химия, съставител е на задачи по химия за олимпиади; оценител е на кандидатстудентски работи в Медицинския университет в Плевен.
Получавала е редица награди и грамоти за дейностите си: грамоти за научно ръководство на ученици; през 2007 г. получава грамота от община Плевен за принос в областта на образованието; през 2011 г. – награда на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията.
Виж всичко за този автор
Даниела Маноилова
Родена е през 1966 г. Завършва средното си образование в ЕСПУ „Кирил и Методий” във Велико Търново, а висшето – в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, специалност учител по химия и биология.
Завършила е няколко обучителни програми: през 2013 г. – към Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Организация, контрол и инспектиране” обучение на инспектори по проект № BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”; през 2016 г. – към ПСИТ България ООД – „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми”.
Има много придобити квалификации – последната е през 2011 г. от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители – І професионално-квалификационна степен.
Има редица награди: през 2012 г. – награда на РИО – В. Търново „Учител на годината”; през 2014 г. – награда на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий”; през 2017 г. – почетно отличие „Неофит Рилски”.
В момента е старши учител по химия и опазване на околната среда в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” във Велико Търново.
Виж всичко за този автор
Антоанета Хинева
Родена е през 1971 г. Завършва висше образование, специалност биология и химия, през 1995 г. в Шуменскя увиверситет „Епископ Константин Преславски”.
През 2002 – 2003 г. прави едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема „Интегралният подход в обучението по природонаучни учебни дисциплини”. През 2005 г. придобива I професионално-квалификационна степен. Защитава дипломна работа на тема: „Формиране на положителна мотивация за учене чрез използване на интерактивни методи и форми на обучение”.
Има 25 години педагогически стаж. Започва работа като учител през 1995 г. в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Синдел. От 2001 до 2005 г. работи като учител по химия и опазване на околната среда в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри”, а от 2005 г. до момента е в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, Варна.
От 2010 до 2013 г. работи в РУО – Варна като експерт и началник по природни науки и екология.
Била е член на областната и на националната комисия на олимпиадите по химия. Има опит в подготовката на ученици за участие в олимпиади и състезания. Съветник е на народен представител от 42-рото Народно събрание по въпросите на образованието.
Участва с разработки на различни форуми, както и на националната конференция на учителите по химия. Участва с екипен проект в IV международна конференция на тема „Периодичната таблица”, организирана от IUPAC. 
Участва в авторски колективи на „Речник на термините по химия” и тетрадки по химия и опазване на околната среда за 8. и 10. клас.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.