ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА e-uchebnik.bg

 

Сайтът e-uchebnik.bg е разработен от „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522, и „Просвета Либри“ ЕООД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201515973, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG201515973. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД има права на собственик и администратор на e-uchebnik.bg.

Сайтът E-uchebnik.bg обединява продукти и услуги, предлагани от Издателска група „Просвета“, към която принадлежи и „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ ЮРИДИЧЕСКАТА РАМКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ („Потребител“и „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД ПО ПОВОД ДОСТЪПА ДО ИНТЕРНЕТ САЙТА e-uchebnik.bg („Сайт“) И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ НЕГО ОТ ДОСТАВЧИКА „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД („Доставчик“), ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ.

ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ИЗПОЛЗВА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ! ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Е В ИНТЕРЕС НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА МУ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КАКТО ЗА УСЛУГИ, КОИТО ИЗИСКВАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ТАКА И ЗА УСЛУГИ, КОИТО НЕ ИЗИСКВАТ РЕГИСТРАЦИЯ.

ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ ДАВА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЛИЧНИ (НЕТЪРГОВСКИ)ЦЕЛИ.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Договорът между Доставчика и Потребителя ще се счита сключен на датата и в часа, когато Доставчикът изпрати потвърждение по имейл до Потребителя във връзка с предшестващо искане от Потребителя за активиране на потребителски профил в съответствие с последователни стъпки, показани, достъпни и осъществени на сайта www.e-prosveta.bg. („Регистрация“).

2.2. Сайтът www.e-prosveta.bg е различен от Сайта е-uchebnik.bg. Сайтът www.e-prosveta.bg представлява централизирана електронна среда, в която се извършват регистрации за всички електронни услуги, предлагани от „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД(„Централизиран регистрационен сайт“), и в частност за електронните услуги, предлагани чрез Сайта е-uchebnik.bg. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД и свързаните с него лица се обозначават общо в тези Общи условия като Издателска група „Просвета“.

2.3Потребителят инициира искане за активиране на потребителски профил в Централизирания регистрационен сайт, с което се счита, че потвърждава своето информирано съгласие за сключване на този договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите и че е получил от Доставчика информацията по чл. 52, чл. 54 и чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. При липса на индивидуален договор по смисъла на чл. 5 по-долу, тези Общи условия с всички изменения и допълнения към тях представляват пълното съдържание на договора, сключен на български език между Доставчика и Потребителя.

2.2. Договорът се счита сключен между Доставчика и Потребителя съгласно данните, предоставени от последния на Доставчика в хода на Регистрацията за създаване на акаунт при Централизирания регистрационен сайт на Доставчика, и съдържащи се в личния профил на Потребителя.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1. С изпращане на искане за активиране на потребителски профил Потребителят напълно и неотменимо потвърждава, че е получил пълния текст на тези Общи условия, актуален към момента на активацията, и е съгласен да бъде обвързан от тях и да се съобразява с всички разпоредби на Общите условия.

3.2. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД предоставя на Потребителя потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от страна на Потребителя на Общите условия и началото на изпълнение на договора в разумен срок след получаване на искането за активиране на потребителски профил по чл. 3.1 и във всички случаи преди изтичане на срока за упражняване от Потребителя на правото на отказ от договора.

4. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД може по всяко време да извършва изменения в тези Общи условия, без предварително да уведомява потребителите. С приемането на Общите условия по реда на чл. 3 Потребителят се съгласява да бъде обвързан от всички последващи промени в тях, включително, но не само, във връзка с настъпили или очаквани задължителни нормативни разпоредби, технологични промени, засягащи предоставяните продукти и услуги, промени в цялостната бизнес среда или съществени нейни елементи, промени в данъчното облагане, изменения в условията в специфичния сектор на онлайн услуги и други. Потребителят ще има на разположение на Сайта изменения актуализиран текст на Общите условия. Измененията стават задължителни за Потребителя, ако той не възрази в едномесечен срок, считано от датата, на която измененият актуализиран текст бъде качен на Сайта. Ако в горепосочения срок Потребителят изрично възрази писмено срещу конкретно предлагано изменение на Общите условия, при липса на друга уговорка ще се счита предварително уговорено, че такова възражение ще бъде валидно основание за прекратяване на договора поради обстоятелството, че Доставчикът предоставя стандартизирани услуги при общи условия, приложими към всички индивидуални договорни отношения с потребители. При липса на друга писмена уговорка между Страните договорът ще се счита прекратен след изтичане на 7 (седем) работни дни от датата, на която Потребителят депозира такова възражение на служебния адрес за кореспонденция, посочен по-долу, в чл. 8.2, включително чрез писмен документ с обратна разписка.

5. В случай че Потребителят и Доставчикът решат да сключат индивидуален договор във връзка със закупуването на определени продукти и/или услуги, разпоредбите на индивидуалния договор могат да заместят клаузите на Общите условия или последните да продължат да се прилагат към всички въпроси, които не са изрично уредени в индивидуалния договор. Съотношението между приложимите текстове на индивидуалния договор и субсидиарно действащите клаузи на Общите условия се указва в съдържанието на индивидуалния договор.

ІV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6. Съдържанието на Сайта, включително, но без изчерпателност на изброяването, всички текстове, графики, изображения, фотоснимки, регистрирани марки, лого, звукови сигнали, музика, произведения на изкуството, интерфейс системи, компютърни кодове и/или други материали или информация, независимо от техния вид, формат или функционалност, които ще бъдат публикувани на Сайта по време на действието на договорните отношения между Страните, са интелектуална собственост на Доставчика по отношение на (без изключителност на изброяването) своя дизайн, структура, визуално и звуково оформление и съдържание. Всякакво неоторизирано използване на този Сайт в нарушение на Общите условия и действащото законодателство на Република България, регламентиращо авторското право и сродните му права, представлява нарушение на закона. Копирането, захранването на бази данни, предаването, възпроизвеждането, публикуването, разпространението, съхраняването или използването на Сайта или елементи от неговото съдържание по какъвто и да е друг начин освен посочения в тези Общи условия, без предварителното изрично писмено съгласие на „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД е забранено. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай. При наличие на престъпни обстоятелства ще бъдат уведомявани и органите на МВР, ДАНС и Прокуратурата.

7. Потребителят изрично се задължава да спазва всички авторски права, както и права, произтичащи от търговски марки, патенти и други обекти на интелектуална собственост на Доставчика и на всяко трето лице във връзка с използването на Сайта. Тези Общи условия не предоставят на Потребителя никакви други права освен правото да закупува продукти и/или услуги по уговорения в този документ начин.

7.1. Потребителят няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на Сайта от другите потребители, както и да използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.

7.2. Потребителят има право да цитира информация от Сайта, като посочва задължително източника и носи отговорност за точността и достоверността на цитираната информация.

7.3. Включването на връзки към материали от Сайта в интернет страница на Потребителя се допуска само с предварителното изрично писмено съгласие на Доставчика.

7.4. Потребителят няма право да изменя съдържанието на Сайта, нито да използва HTML код, за да изтегля съдържание от Сайта, без предварително изрично писмено съгласие на Доставчика.

V. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8. Потвърждавайки неотменимо съгласието си с текста на тези Общи условия, достъпни на Сайта, Потребителят декларира, че е получил от Доставчика относимата предварителна информация относно съществени разпоредби на договора, която е уточнена по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, а именно:

8.1. Доставчик на стоките/услугите:

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД: дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131105522, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, www.prosveta.bg, което администрира Сайта.

8.2. Служебен адрес за кореспонденция и жалби на потребители:

гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, тел. +359 2 818 20 10, факс +359 2 818 20 19, имейл info@e-uchebnik.bg, www.prosveta.bg. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД разглежда всяка жалба в 7-дневен срок от постъпването ѝ, като уведомява Потребителя за своето решение по случая. В случай че Потребителят не е удовлетворен от решението на Доставчика, той може да предяви всички възможни претенции, предвидени в действащото законодателство. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД не участва в институционализирани извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване.

8.3. Основни характеристики на стоките и услугите:

Стоките/услугите, доставяни съгласно тези Общи условия, включват:

създаване и персонализация на потребителски профили чрез регистрация, която дава възможност за достъп до информационните масиви на сайтовете www.e-uchebnik.bg и www.prosveta.bg;

достъп до електронни учебници, електронни учебни помагала, онлайн тестове, електронни образователни игри и други електронни образователни ресурси;

учебници и учебни помагала на хартиен носител, заявявани от Потребителя по интернет и доставяни от Доставчика по реда и сроковете, предвидени в тези Общи условия („Продукти“);

достъп до обучителни програми, семинари/уебинари;

получаване на имейл бюлетини от регистрираните Потребители на сайта;

Доставчикът може периодично да предоставя и допълнителни стоки и услуги, достъпни чрез използването на Сайта.

8.4. Цена на Продуктите (включително всякакви такси и данъци):

Продажните цени на стоките, доставяни по реда на тези Общи условия (включително всякакви такси и данъци), се появяват с ясно и недвусмислено изображение на Сайта при разглеждане на предлаганите Продукти преди избор на бутона, активиращ функцията закупуване. Доставчикът има право да изменя цените на Продуктите в съответствие с търговската си политика. Всяка промяна на цените на Продуктите поражда действие незабавно след като бъде въведена на Сайта, по начин, който позволява променените цени да бъдат разгледани от Потребителя преди избор на бутона, активиращ функцията закупуване.

8.5. Транспортни разходи, невключени в цената на Продуктите, свързани с тяхната доставка:

При доставка на Продукти на хартиен носител в съответствие с тези Общи условия Потребителят заплаща транспортни разходи съгласно тарифа на куриера. Тези транспортни разходи не са включени в цената на Продуктите.

8.6. Начин на плащане:

Потребителят може да заплаща цената на Продуктите чрез дебитна или кредитна карта от видовете, посочени на Сайта, чрез онлайн системите за разплащане еPay, Еasypay, B-Pay. При попълване на заявката за закупувани Продукти Потребителят избира начин на плащане. Плащането се счита извършено със заверяване на банковата сметка на Доставчика, съответно заплащане на пълния размер на продажната цена по който и да е от посочените по-горе способи.

8.7. Доставка на Продуктите:

8.7.1.Продуктите на хартиен носител се доставят на посочен от Потребителя адрес в попълнената от Потребителя онлайн заявка след получаване на продажната цена, а в случаите на заплащане на цената в брой – едновременно с предаване на цената в пълен размер на представителя на Доставчика, извършващ доставката. Доставката на Продукти на хартиен носител в страната при условията на икономична доставка се извършва в рамките на три работни дни след поръчката, а доставката при условията на експресна доставка – в рамките на един работен ден след поръчката. Доставката на Продукти на хартиен носител извън страната се извършва в изрично уговорен между Страните срок.

8.7.2. Доставката на електронни Продукти се извършва чрез осигуряване на достъп на Потребителя до пълното съдържание на съответните закупени електронни Продукти съгласно тези Общи условия след получаване на тяхната продажна цена.

8.7.3. С доставката на заплатените в пълен размер Продукти договорът между Страните се счита за изпълнен.

8.8. Право на отказ от договора:

8.8.1. Потребителят има право да се откаже от договора с писмено изявление в срок от 14 (четиринадесет) дни, без да посочва причина и без да дължи обезщетение.

8.8.2. Всички транспортни и други разходи във връзка с връщането на стоката са за сметка на Потребителя, който трябва да изпрати или предаде Продуктите обратно на Доставчика не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото да се откаже от договора.

8.8.3. Споменатият срок по чл. 8.8.2 започва да тече от датата на получаване на Продукта. При доставка на Продукти на електронен носител за дата на получаване на Продукта се счита датата, на която Потребителят е получил достъп до пълното съдържание на Продукта, съгласно тези Общи условия. При доставка на Продукти на хартиен носител датата на получаване на Продукта е датата на получаване на Продукта на посочения от Потребителя адрес.

8.8.4. Уведомлението за отказ се изпраща до Доставчика чрез писмо, факс или на следния имейл: info@e-uchebnik.bg.

8.8.5. При упражняване на правото на отказ по този чл. 8.8 Доставчикът възстановява на Потребителя платените суми без никакви допълнителни удръжки в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото да се откаже от договора, в същото платежно средство, с което Потребителят е заплатил цената на Продуктите.

8.8.6. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от Доставчика. Доставчикът има право да задържи връщането на Потребителя на платените от последния суми и разходи за доставка, докато не получи обратно Продуктите или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил Продуктите обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

8.8.7. Ако целостта и/или качеството на Продукта на хартиен носител са нарушени, но Доставчикът приеме върнатия Продукт, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Продукта, която, с оглед вида на Продукта, предмет на тези Общи условия, винаги се счита причинена от изпробване, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и доброто функциониране на Продукта.

8.8.8. Доставчикът или Потребителят, според конкретния случай, има право да извърши прихващане на вземането си срещу всяко свое насрещно задължение към другата Страна до размера на по-малкото от тях.

8.8.9. Потребителят няма право да упражни правото на отказ от договора, ако изпълнението на договора е започнало преди изтичането на срока, посочен в този чл. 8.8. С изпращането на искане за активиране на потребителския си профил по чл. 3.1 Потребителят изрично и предварително заявява, че е информиран, че ще загуби правото на отказ от договора, след като договорът бъде изцяло изпълнен от Доставчика, и потвърждава съгласието си с това условие.

8.8.10. Потребителят няма право да упражни правото на отказ от договора, ако се извършва доставка на електронен Продукт, когато изпълнението на договора чрез доставка на електронния Продукт е започнало по реда на чл. 8.7.2 от тези Общи условия с изричното съгласие на Потребителя. С изпращането на искане за активиране на потребителския си профил по чл. 3.1 Потребителят изрично и предварително заявява, че е информиран, че ще загуби правото на отказ от договора по този начин, след като изпълнението на договора е започнало, и потвърждава съгласието си с това условие.

8.8.11. Стандартният формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителя е предоставен по-долу, след текста на Общите условия. При упражняване от Потребителя на правото на отказ Доставчикът изпраща незабавно на Потребителя на траен носител потвърждение за получаване на отказа.

___________________________________________________________

(Предоставените на Потребителя права по този чл. 8.8 се прилагат само ако той е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, т.е. физическо лице, което използва услуги, които не са свързани с неговата търговска или професионална дейност, и физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност при установяване на договорни отношения с Доставчика по реда на тези Общи условия. Този чл. 8.8 не се прилага, ако Потребителят не е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.)

8.9. Период на валидност на уговорените предлагани цени:

Предлаганите цени остават валидни по отношение на всеки Потребител до изменението в съответствие с търговската политика на Доставчика при условията, уговорени в чл. 8.4 по-горе.

8.10. Минимална продължителност на договорните отношения:

Със сключването на този договор Страните установяват договорни отношения за неопределен период от време.

8.11. Прекратяване на договора:

Независимо от правото на отказ от договора по чл. 8.8 по-горе Потребителят има право да прекрати този договор по всяко време, докато активната му регистрация по чл. 9.1 се поддържа, като незабавно уведоми за това Доставчика чрез контактите за комуникация, указани на Сайта. Доставчикът има право да прекрати по всяко време този договор при изчерпване на наличностите от определени Продукти, както и по съображения за търговска целесъобразност. Правото на прекратяване на договора не засяга правата на страните, произтичащи от осъществени доставки, по отношение на които е изтекъл срокът за отказ по реда на чл. 8.8 по-горе. При прекратяване на договора Доставчикът дължи връщане на Потребителя на получените суми за поръчани, заплатени, но недоставени Продукти в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която е следвало да бъде осъществена съответната доставка.

8.12. Гаранция:

8.12.1. Законът за защита на потребителите предвижда законова гаранция за съответствие на предлаганите Продукти с договора за продажба. Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ, дори и да не е знаел за несъответствието. Потребителят може да предяви рекламация до изтичане на 2 (две) години от доставката на Продукта, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното. Доставчикът гарантира качеството и съответствието на предлаганите Продукти с договора за продажба и се ангажира да отстранява своевременно всеки недостатък, който може да повлияе неблагоприятно върху тяхното качество.

8.12.2. При продажба на електронни учебници, електронни учебни помагала, онлайн тестове, електронни образователни игри и други електронни образователни ресурси тази гаранция е валидна до момента на инсталиране на съдържанието на Продукта на компютъра, ползван за целта от Потребителя. Гаранцията не се отнася за случаите, в които Продуктът не може да бъде инсталиран или не функционира нормално поради неизправност на техниката на Потребителя, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с Продукта.

8.12.3. При продажба на Продукти на хартиен носител, ако несъответствието с договора за продажба се прояви до 6 (шест) месеца след доставяне на Продукта, се приема, че то е съществувало към момента на доставяне на Продукта, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на Продукта или на характера на несъответствието. Гаранцията при продажба на Продукти на хартиен носител не покрива случаите на естественото им овехтяване, изцапване, разкъсване и/или добавяне на текст и/или каквито и да било графични елементи върху Продукта.

8.12.4. Потребителят има право да предявява жалби и рекламации за закупени и доставени Продукти в страната и извън страната пред Доставчика „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД на адрес гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, тел. +359 2 818 20 10, факс +359 2 818 20 19, имейл info@e-uchebnik.bg. Жалбите и рекламациите на Потребителя се разглеждат от Доставчика по реда на т. 8.2 по-горе.

8.12.5. Производител на Продуктите е „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД с търговски адрес гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2 или друг производител от Издателска група „Просвета“.

8.13. Наличност на стоките и услугите:

Предлаганите от Доставчика Продукти са налични непрекъснато по време на функционирането на Сайта в съответствие с тези Общи условия.

8.14. Опасности, свързани с обичайната употреба или използване на стоките и услугите:

Предлаганите от Доставчика Продукти не крият опасност при използването им с изключение на обичайните рискове, произтичащи от електронната среда, описани в раздел XVI („Ограничения на отговорността на Доставчика“)от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.

8.15. Условия за използване на стоките и услугите и влияние, което те оказват върху други стоки и услуги при евентуално съвместно използване:

Предлаганите от Доставчика Продукти се използват в електронна среда. При нормално използване те не оказват въздействие върху други стоки и услуги. Независимо от това при използване на Продуктите е възможно настъпване на присъщи за електронната среда рискове с потенциално въздействие върху други стоки и услуги, като компютърни вируси, неоторизиран достъп, загуба на информация, описани в раздел XVI („Ограничения на отговорността на Доставчика“)от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.

8.16. Изменения в предварителната информация:

Обстоятелствата, посочени в тази т. 8, може да бъдат променяни от Доставчика. В такива случаи той се задължава да актуализира предварителната информация и да я направи достъпна по подходящ начин на Сайта. При липса на друга изрична уговорка между страните се приема, че актуализираната предварителна информация се предоставя като част от тези Общи условия. Всяка промяна в предварителната информация поражда действие незабавно след като бъде въведена на Сайта, по начин, който позволява Общите условия да бъдат разгледани и потвърдени от Потребителя преди избор на бутона, активиращ функцията закупуване.

8.17. Декларация:

Доставчикът изрично декларира, че предварителната информация, съдържаща се в този чл. 8, е търговско предложение.

VІ. ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

9.1. Потребителят може да използва Сайта след предварителна регистрация в Централизирания регистрационен сайт www.e-prosveta.bg. Регистрацията е безплатна и се осъществява, като Потребителят попълни регистрационна форма, в която посочи желано от него потребителско име и парола за достъп. Потребителското име и паролата за достъп трябва да съдържат комбинация от символи съобразно указанията на Сайта. В случай че посоченото от Потребителя потребителско име се ползва от вече регистриран Потребител, то Потребителят посочва друго потребителско име. Преди активация на Регистрацията Потребителят потвърждава съгласието си неговите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Доставчика в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Потребителят получава линк за активация на Регистрацията на посочен от него електронен адрес (имейл). Регистрацията на Потребителя остава активна до момента, в който Потребителят не я деактивира по свое изразено желание, или до момента, в който регистрацията не бъде изтрита от „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД в случай на нарушаване на тези Общи условия.

9.2. За целите на регистрацията Потребителят е длъжен да предостави точна, вярна, актуална и изчерпателна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и своевременно да осъвременява информацията при настъпване на промени. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна или непълна информация, „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД има право по своя самостоятелна преценка да заличи регистрацията на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои Продукти и услуги, съдържащи се на Сайта, без да носи каквато и да било отговорност.

9.3. В случай че услуга, предлагана чрез Сайта, се използва без извършване на регистрация от Потребителя в Централизирания регистрационен сайт, договорът се счита сключен от момента на първото използване на услугата. В този случай настоящите Общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от Потребителя до момента на преустановяване на използването на услугата.

VІІ. ПРОЦЕДУРА ПРИ ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

10. В случай на загубване или забравяне на въведената парола администрираната от Доставчика система предоставя на Потребителя възможност да създаде нова парола след активиране на функционалност „забравена парола“. Потребителят въвежда имейла, с който е регистриран. На имейла се получава писмо с указания за промяна на паролата.

VІІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1.Съгласно Закона за защита на личните данни „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни. Като администратор на лични данни Доставчикът се задължава да обработва предоставените от Потребителите лични данни единствено с цел обработка по електронен път при доставка на поръчани стоки и/или услуги. Доставчикът извършва обработката при коректно спазване на нормите на Закона за защита на личните данни.

11.2. При промяна в личните данни на Потребителя или при констатирана неточност при въвеждането им Потребителят уведомява Доставчика, който извършва необходимите промени.

11.3. С изпращането на искане за активиране на потребителски профил Потребителят напълно и неоттегляемо дава съгласие да предоставя и своевременно да актуализира всички лични данни, изискуеми от Доставчика във връзка с този договор. Потребителят се съгласява и овластява Доставчика да събира, съхранява и обработва данни, свързани с Потребителя, в съответствие със Закона за защита на личните данни, да поддържа и съхранява информацията, която Потребителят предоставя във връзка с договора.

11.4. Доставчикът изрично уведомява Потребителите, че предоставените от Потребителите лични данни не се предоставят на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон или по нареждане на оправомощен държавен орган.

11.5. Доставчикът гарантира на Потребителите, че личните им данни се обработват и съхраняват единствено за целите на поддръжка на определени функционалности на Сайта и на Централизирания регистрационен сайт и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, като същите няма да се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

http://www.prosveta.bg/privacy

ІХ. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

12.1. Потребителят се задължава да не разкрива на трети лица потребителското си име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с неговото потребителско име и парола.

12.2. Потребителят се задължава да уведоми незабавно Доставчика за всяко неправомерно използване на потребителското му име и/или парола или за всяко друго нарушаване на сигурността на функциониране на Сайта. В такива случаи Потребителят е длъжен да предостави на Доставчика цялата информация, която му е известна относно конкретния случай на неправомерно използване, с цел осуетяване на бъдещи пробиви в системата за сигурност.

13. Потребителят се съгласява да не използва Сайта, за да:

13.1. създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;

13.2. се представя за представител на Издателска група „Просвета“ или на друга група лица, обособени по какъвто и да е признак;

13.3. формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е имуществено или неимуществено право на Издателска група „Просвета“ или на което и да е трето лице или нарушава личното пространство на което и да е физическо лице;

13.4. нарушава нормалната работа на другите Потребители на Сайта и да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите Потребители да разглеждат и/или закупуват Продукти чрез функционалностите на Сайта;

13.5. възпрепятства предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, които се предоставят чрез Сайта;

13.6. събира и използва неправомерно лична информация за други Потребители;

13.7. нарушава действащото законодателство.

Х. КОНТРОЛНИ ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

14. С оглед повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на услугата, както и на достъпа до всички функции на услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

15. Доставчикът си запазва правото без предизвестие да ограничава и/или отказва достъп до Сайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават горепосочените правила. Доставчикът може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата услуга на конкретни Потребители.

16. Доставчикът си запазва правото да редактира и/или премахва информация, предоставена от Потребител в нарушение на изискванията на тези Общи условия.

17. Потребителят има право да разпечатва, възпроизвежда и използва съдържанието, предоставено чрез Сайта, единствено за лична употреба. Разпечатването, възпроизвеждането, разпространението и използването на съдържанието на Сайта с търговска цел е забранено. „Търговска цел“ по смисъла на тази разпоредба означава всяко използване на съдържание на Сайта, което е насочено към извличане на икономическа изгода за Потребителя, независимо дали той действа като физическо лице, или като търговец.

ХІ. ПРЕДОСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ

18. Сайтът съдържа информация за всички Продукти, разпространявани чрез него. Информацията включва данни за продажната цена, основните характеристики на предлаганите Продукти и други услуги, както и допълнителни сведения, които биха подпомогнали избора на Потребителя. Доставчикът може да представя Продуктите и други услуги чрез кратко резюме. Така изготвените резюмета на Продуктите ще имат само рекламна насоченост и няма да представляват пълна и изчерпателна извадка от съответните Продукти.

19. Доставчикът предлага чрез Сайта възможност за закупуване на учебници и учебни помагала на дигитално съдържание – е-учебници, е-учебни помагала, както и други онлайн издания.

20. Доставчикът предлага чрез Сайта и възможност за закупуване на учебници и учебни помагала чрез онлайн поръчка и физическа доставка на поръчаните издания на хартиен носител до посочен от Потребителя адрес в сроковете, указани в тези Общи условия.

ХІІ. ЦЕНИ

21. Всички цени на Сайта са задължително в левове с включен ДДС. В случай че определен продукт има няколко модификации, на Сайта се посочват цените на всяка модификация.

22. Цените, по които се продават учебници и учебни помагала на свободния пазар, може да бъдат различни от цените, определени съгласно нормативен акт.

23. При обявени намаления Доставчикът се задължава по ясен, разбираем и недвусмислен начин да отбележи новите цени на конкретните Продукти спрямо старите цени, като старите цени се зачертават. В случай че няма отбелязан период, през който важи намалението, счита се, че намалението важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 (един) месец.

24. Цената, дължима за доставката на определен Продукт, се отбелязва отделно от цената на Продукта. Цената на доставката се изчислява в зависимост от стойността на Продукта, теглото, размера, дестинацията, избрания начин на доставка и други предпоставки, определяни от конкретния извършител на доставката.

25. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време по свое усмотрение цените, посочени в Сайта, при съблюдаване на правилото на чл. 8.4 по-горе.

26. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена в Сайта при извършване на поръчката. Последващи изменения в цената на Продукта не влияят на цената на вече направена поръчка при използване на алгоритъма, разработен на Сайта.

27. В случай на допуснати грешки при публикуването на цени в Сайта Доставчикът дължи единствено възстановяване на надплатени от Потребителя суми, ако има такива.

28. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и по отношение на цените на услуги, които Доставчикът може да предлага чрез функционалностите на Сайта.

ХІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ

29. След успешна регистрация на Сайта Потребителят има право да поръчва Продукти. При извършване на поръчка Потребителят сам избира вида на Продукта, количеството, начина на доставка и начина на плащане съгласно предложените на Сайта варианти. Потребителят може да извършва повече от една последователна поръчка. Поръчки, направени след 13:00 часа и в събота и неделя, се обработват и изпращат в рамките на първия работен ден след деня на поръчката. Поръчки по телефон не се приемат. Потвърдени поръчки не може да бъдат коригирани и обединявани.

30. Потребителят може по всяко време преди завършване на поръчката да променя вида и количеството на поръчаните Продукти, както и да се откаже изцяло или частично от поръчката.

31. При завършена поръчка Потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка, като поръчката ще се счита за извършена, след като бъде получено потвърждение на направената поръчка съгласно указанията в Сайта. След получаване на потвърждението Потребителят няма възможност да модифицира поръчката. Това не засяга правото на Потребителя да се откаже от договора при предпоставките, описани в чл. 8.8 от Общите условия.

32. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и по отношение на поръчките за ползване на услуги, които Доставчикът може да предлага чрез функционалностите на Сайта.

ХІV. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

33. Заплащането на закупени Продукти чрез Сайта се извършва по един от следните начини:

33.1. в брой – закупените Продукти се заплащат от Потребителя в момента на доставката на представител на Доставчика, извършващ доставката;

33.2. чрез дебитна/кредитна карта, чрез онлайн системите за разплащане ePay, Еasypay, B-Pay.

34. В случай че Потребителят се откаже изцяло или частично от поръчката съгласно правото си по чл. 8.8 от тези Общи условия, Доставчикът се задължава в срок от 30 (тридесет) дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, да възстанови на Потребителя изцяло или частично заплатените от него суми.

35. В случай че се изисква предварително заплащане на Продукта, срокът за плащане е 5 (пет)дни, считано от датата, на която е направена поръчката. При неизвършено плащане в този срок поръчката автоматично се счита за отказана.

36. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и по отношение на поръчките за ползване на услуги, които Доставчикът може да предлага чрез функционалностите на Сайта.

ХV. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ

37. Доставката на закупените Продукти се извършва съгласно избрания от Потребителя начин, както следва:

37.1. Продуктите на хартиен носител се доставят на посочен от Потребителя адрес в попълнената от Потребителя онлайн заявка след получаване на продажната цена, а в случаите на заплащане на цената в брой – едновременно с предаване на цената в пълен размер на представителя на Доставчика, извършващ доставката. Доставката на Продукти на хартиен носител в страната при условията на икономична доставка се извършва в рамките на 3 (три)работни дни след поръчката, а доставката при условията на експресна доставка – в рамките на 1 (един)работен ден след поръчката. Доставката на Продукти на хартиен носител извън страната се извършва в изрично уговорен между Страните срок.

37.2. Електронните Продукти се доставят чрез осигуряване на достъп на Потребителя до пълното съдържание на съответните закупени електронни Продукти съгласно тези Общи условия след получаване на тяхната продажна цена. За закупените електронни учебници, учебни помагала и други онлайн издания Доставчикът предоставя на Потребителя достъп до дигиталното съдържание. В случай че определено дигитално съдържание не може да бъде достъпно след извършената покупка, Потребителят своевременно уведомява Доставчика за възникналия проблем. В случай че Доставчикът не може да отстрани възникналия технически проблем в рамките на 2 (два)работни дни от уведомяването, така че дигиталното съдържание да бъде достъпно, то Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената от него сума за съответното дигитално съдържание, освен ако страните уговорят удължаване на срока. Такава уговорка може да бъде постигната в писмена форма, включително чрез размяна на имейли. Тази клауза не се отнася за случаите, в които Продуктът не може да бъде инсталиран или не функционира нормално поради неизправност на техниката на Потребителя, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с Продукта.

38. Няма ограничения при доставка на Продукти, освен ако такива не бъдат въведени изрично на Сайта. Когато Доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните Продукти, той е длъжен да уведоми Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

39. При получаване на пратка на хартиен носител Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на доставената стока с поръчаната. В случай на констатирани несъответствия и/или нарушения във външния вид на стоката и/или нейната цялост Потребителят следва незабавно да уведоми представителя на куриерското дружество за съставяне на протокол за увредена пратка. В случай че пратката не бъде отворена веднага, в момента на своята доставка, и не бъдат отчетени посочените по-горе явни недостатъци, Доставчикът не поема ангажимент за подмяна на увредената стока.

40. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време подизпълнителя, извършващ доставката, без предварително да информира Потребителя, при условие че такава промяна не променя цената, сроковете и начина на доставка на поръчани и заплатени от Потребителя Продукти.

41. Доставчикът си запазва правото да увеличава срока на доставката с не повече от 7 (седем) дни без предварително одобрение от Потребителя. В случай че срокът за доставка се удължи с повече от 7 (седем) дни, е необходимо предварително одобрение от страна на Потребителя.

42. Независимо от правото на Потребителя на отказ от договора по реда на чл. 8.8 по-горе, при констатация на скрити недостатъци на доставен Продукт същият може да бъде подменен или да бъде възстановена заплатената от Потребителя сума. Възстановяването на заплатената от Потребителя сума се извършва не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на рекламацията. Подмяната на дефектната стока се извършва в срок от 7 (седем) дни от получаването ѝ, в случай че стоката има добър търговски вид. Всички транспортни и други разходи във връзка с подмяната на стоката са за сметка на Доставчика.

ХVІ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

43. Доставчикът не гарантира, че потокът от информация от и към Сайта няма да бъде следен и записван от трети лица, и не носи никаква отговорност при наличие на такива случаи. Доставчикът полага грижата на добрия търговец за опазване на Регистрационния сайт, Сайта, сървъра и системния код от злонамерени атаки, но не гарантира отсъствие на такива атаки и препоръчва на Потребителя да осигури защита на потребителските софтуер и съдържание чрез антивирусни програми.

44. Информацията на Регистрационния сайт и на Сайта се предава чрез външни услуги на далекосъобщителни мрежи, чието безаварийно функциониране е извън разумния контрол на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за качеството и състоянието на мрежови връзки и услуги, включително за наличността и качеството на връзката към интернет, както и за изправността на компютрите на своите Потребители.

45. Отговорността на Доставчика се ограничава само до вреди, претърпени вследствие на умисъл или груба небрежност. В частност Доставчикът няма да отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя в резултат на възможно прекъсване на използването на Регистрационния сайт и/или на Сайта, загуба и/или повреда на данни и програми, разходи за заместващи услуги, включително в случаите, когато Доставчикът е бил уведомен за възможността за такива щети. Доставчикът не поема каквато и да е отговорност, произтичаща от съдържанието и/или правилната работа на който и да е друг сайт, който може да бъде отворен чрез линк, съдържащ се на Регистрационния сайт и/ или на Сайта. Сайтът може да съдържа връзки към други интернет сайтове, на трети лица, различни от Доставчика, върху които Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание и/или сигурност. Всяка отговорност на Доставчика ще бъде единствено негова отговорност и няма да се разпростира по никакъв начин към неговите акционери, директори, представители, персонал и/или свързани лица.

46. Доставчикът не носи отговорност при забавяне или невъзможност за изпълнение, ако това се дължи на вина на куриера, извършващ доставката. Доставчикът не носи отговорност и в случай на некоректно въведена от Потребителя информация относно адреса на доставка. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на обстоятелства извън своя контрол, като (без ограничение на изброяването) повреди в телекомуникационната инфраструктура и интернет връзките, компютърни вируси, неосъществена комуникация, неоторизиран достъп, както и в резултат на всякакви други обстоятелства, които се считат за непреодолима сила съобразно приложимото право и обичайната практика. Времето за предприемане на действия по установяването и отстраняването на възникнали технически повреди, възпрепятстващи частично или изцяло една или повече функционалности на сайтовете и услугите, е 72 (седемдесет и два) часа от установяването на възникналия проблем.

ХVІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

47. Доставчикът администрира Сайта от офиса си в гр. София, ул. „Земеделска“ № 2.

48. Потребителят дава предварително съгласието си Доставчикът да му изпраща съобщения, свързани с предлагане на Продукти и услуги и с промени на предлаганите Продукти и услуги, както и със съобщения, свързани с промени в условията и начините на използване на услугите, предоставяни чрез Сайта.

49. Доставчикът има право по всяко време да прехвърли правата си по този договор на всяко трето лице в съответствие с приложимото право. В такъв случай прехвърлянето на правата на Доставчика се извършва с договор за цесия и Доставчикът уведомява своевременно Потребителя за извършеното прехвърляне и за произтичащите от това правни последици.

50. Ако която и да е клауза или разпоредба на тези Общи условия се окаже недействителна или неприложима изцяло или частично, такава клауза или разпоредба, или съответна част от нея няма да се счита част от договора, но приложимостта и валидността на останалата част от договора няма да бъдат засегнати. В такъв случай алтернативна клауза или разпоредба със значение, което е най-близко до значението на недействителната или неприложимата клауза или разпоредба, ще се счита, че замества последната с цел да осигури същия или еквивалентен ефект.

51. Всички уведомления между Страните се изпращат на адресите, посочени съобразно тези Общи условия. Адресът за контакти на Доставчика е посочен в т. 8.2. Адресът за контакти на Потребителя се посочва при регистрация на Потребителя. Всякакви уведомления, изпратени на адресите, посочени по-горе, ще се считат валидно изпратени и получени от съответния получател, включително когато някоя от Страните промени адреса си, без да уведоми надлежно другата Страна за новия си адрес за контакти.

52. За всички неуредени с тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

53. Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат доброволно, а ако не се постигне съгласие, се отнасят за разрешаване от компетентния съд.

_________________________________________________________________________________

 

Приложение

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, +359 2 818 20 19, info@e-uchebnik.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на*

Име на потребителя/ите

Адрес на потребителя/ите

Подпис на потребителя/ите (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

* Ненужното се зачертава.

 

Последна актуализация [29 август 2019 г.]

ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
НАЙ-ТЪРСЕНИ
Общи условия за ползване на сайта.