Официален правописен речник на българския език. Глаголи

Печатен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Втората част на „Официалния правописен речник на българския език” е посветена изцяло на глагола, наречен от акад. Александър Теодоров-Балан „слонът на българската граматика”. Това обособяване се налага, за да може в словника на речника да бъде включен голям обем от активния речников състав на книжовния български език, използван през последните десетилетия. Същевременно отделянето на глаголната лексика в самостоятелен том дава възможност да се представят в пълнота правописните особености на българския глагол.
Словникът е подготвен специално за това издание, като обхваща значително повече глаголи и глаголни форми в сравнение с досегашните официални правописни речници, издания на Института за български език. Подборът на думите е направен въз основа на установени принципи и критерии за оценка на нормативността и е резултат от системно наблюдение на езика на печатните и електронните медии, художествената литература и популярни интернет сайтове, както и от проучване на различни по вид речници.
     Повече от 20 000 речникови единици дават богата информация за различните форми на глаголите и за техните правописни особености, актуализирана, където това е необходимо, в съответствие със съвременното състояние на книжовния език.
„Официалният правописен речник на българския език. Глаголи” е изработен от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Секцията за съвременен български език към Института за български език, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране.
    В качеството си на официален справочник речникът е основно помагало за онези, които си поставят за цел да овладеят правописа на българския език, или искат да подобрят своята грамотност; за специалисти, които се нуждаят от справки; за всички, които са ангажирани със създаването на писмени текстове, предназначени за общуване в публичната сфера, както и за преподаватели.

Маргарита Димитрова

Маргарита Димитрова е доктор, доцент в Секцията за съвременен български език към Института за български език при БАН. Съавтор е на „Официален правописен речник на българския език” (2012), „Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила” (2011), „Обратен речник на българския език” (2011), „Нов правописен речник на българския език” (2002). Работи в областта на граматиката, семантиката, историята на българския книжовен език, нормата и кодификацията, езиковата култура. Съавтор е на учебници и учебни помагала по български език за средното училище. Последни по-важни публикации: „Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници” (2013); „Към установяването на книжовноезиковите норми през Възраждането: местоименно изразяване на едновременна посесивност и рефлексивност” (2012); „Языковое законодательство в Республики Болгарии” (2012); „Падежни форми и означаване на падеж във възрожденската писмена практика (Статистическо изследване върху местоименията в два възрожденски текста)” (2011); „Българските оптативни конструкции в езика и речта: някои наблюдения” (2010); „Залог и диатеза: функциониране на залогови форми в текст” (2009); „Езикови особености на текста на енциклопедия” (2009); „Динамика на лексиката през Възраждането (Статистическо изследване с оглед към съществителните нарицателни имена)” (2008); „Минимизацията като универсална прагматична норма на писмената комуникация” (2007); „Осъзнати проблеми при книжовноезиковите норми” (2005); „Влияние на прагматиката върху морфологичната форма и синтактичните свойства на глагола” (2003); „Дублетността като кодификаторски проблем” (2001).

Виж всичко за този автор
Руска Станчева

Доц. д-р Руска Събева Станчева е завършила специалността „Славянска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Постъпва в Института за български език на БАН през 1988 г. като редовен докторант в Секцията за съвременен български език, където работи и досега. През 1994 г. защитава докторска дисертация, а от 2005 г. е доцент. Автор на научни студии и статии в областта на нормата и кодификацията на книжовните езици и по граматика на съвременния български език. 
Преподава езикова култура в Нов български университет. От 1998 г. досега участва в екипи и комисии, ангажирани с разработването на тестове по български език и на оценяването с тях. През 2008 г. създава и оттогава ръководи Тестов център „Бултест Стандарт”, чиято цел е разработването на качествени тестове за образованието и обучението на учители в добри тестови практики.
Член е на авторските екипи на „Нов правописен речник” (2003 г.), „Учебен речник по български език и литература. Термините в обучението от 4. до 12 . клас” (2008 г.), „Обратен речник на българския език” (2011 г.), „Правопис и пунктуация – основни правила” (2011 г.), „Нов правописен речник” (2012 г.), както и на редица помагала за оценяване с тестове по български език и литература за среден и горен курс.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.