Оплаквания на потребители

Потребителят има право да подаде оплакване срещу „Просвета – София” АД чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите: www.kzp.bg, като избере и попълни електронната форма за подаване на жалба/сигнал. Оплакването може да бъде подадено и лично от потребителя в удобен за него регионален център на Комисията за защита на потребителите в страната.

При възникване на спорове между потребителя и „Просвета – София” АД потребителят има право да отнесе спора за алтернативно разрешаване пред Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча” № 1, http://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, имейл adr.sofia@kzp.bg.

Потребителят има право да подаде жалба и на Европейската платформа за онлайн решаване на спорове: http://ec.europa.eu/odrк – портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в Европейския съюз да уреждат споровете си, свързани с трансгранични и национални онлайн покупки.

Потребителят може да адресира кореспонденция и жалби и директно до „Просвета – София” АД на адрес: гр. София 1618, кв. „Овча купел”, ул. „Земеделска” № 2, тел. +359 2 818 20 10, факс +359 2 818 20 19, имейл info@e-uchebnik.bg, www.prosveta.bg. „Просвета – София” АД разглежда всяка жалба в 7-дневен срок от постъпването ѝ, като уведомява потребителя за своето решение по случая. Ако потребителят не е удовлетворен от решението на „Просвета – София” АД, дружеството предоставя на потребителя на хартиен или на друг траен носител горепосочената информация за алтернативно решаване на спорове. „Просвета – София” АД не участва в други институционализирани извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване, освен пред посочените по-горе органи за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват на дейност попада

Всички категории