Човекът и природата за 6. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-3287/14.08.2017
ISBN: 978-954-01-3309-6 Формат: 21х29 см , 172 стр.
ЗА ЗАЯВКИ ОТ УЧИЛИЩА, ДГ И ОБЩИНИ: ВИЖТЕ ТУК
Цена:
24.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Съвременен учебник, предназначен за съвременните млади хора, обучавани от съвременни учители – така най-точно можем да определим новия учебник по човекът и природата за 6. клас на издателство „Просвета” с автори Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Иванов, Блажка Ушагелова и Ренета Петкова. 
Учебникът съдържа разнообразни видове уроци, чрез които се формират ключови компетентности – лабораторни упражнения, решаване на задачи, дискусия, наблюдение, работа по проекти, преговор и обобщение, контрол и оценка, самооценка и самоконтрол. Включени са множество експерименти и творчески задачи. Ще откриете още: най-важното от изученото в 5. клас и приложение с важни правила за вашия живот. 
Богато илюстриран, учебникът ще стимулира интереса на учениците към природните науки.
Мая Гайдарова
Мая Гайдарова

Доц. д-р Мая Гайдарова, ръководител на Катедра „Методика на обучението по физика” на ФФ на СУ „Климент Охридски”. Ръководи и изградената към Катедрата лаборатория „Център по физика за работа с ученици и учители”. Член е на експертни комисии към МОН и ЦКОКУО, председател на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки и ръководител на националния ученически отбор на олимпиадата по природни науки на Европейския съюз.

Виж всичко за този автор
Стефан Манев
Стефан Манев

Доц. д-р Стефан Манев завършва Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е заместник-декан на Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Природо-математическия факултет на ЮЗУ, Благоевград, ръководител на катедра МОХ в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на катедра „Химия” в ЮЗУ, Благоевград. Научните му интереси са в областта на катализата и атомно-абсорбционния анализ (има над 70 публикации и участия в над 40 конференции), методиката на обучението по химия (над 70 публикации и участия в над 45 конференции). Автор е на над 45 учебника за университетите и средните училища, на четири научнопопулярни книги и десет сценария за научнопопулярни филми. Член е на редакционния съвет на сп. „Химия” и сп. „Природа”. Бил е член на управителния съвет на Дружеството на българските химици и ръководител на комисиите за провеждане на национални състезания по химия и природни науки. Участва активно в създаването на учебната документация по човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
Ценка Часовникарова
Ценка Часовникарова

Доц. д-р Ценка Часовникарова е завършила висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Защитила е дисертация в областта на популационната генетика на животните в Института по зоология на БАН. Специализирала е в Института по генетика на Саарландския университет в Германия. Понастоящем работи в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и е член на Катедрата по зоология на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Автор е на редица учебници и учебни помагала по човекът и природата и по биология и здравно образование за средното училище.

Виж всичко за този автор
Георги Иванов Георгиев
Георги Иванов Георгиев

Георги Иванов Георгиев завършва висше образование през 1986 г. със специалност „Физика” и учителска правоспособност за учител по физика и математика. След дипломирането си работи като учител по физика и астрономия в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” – гр. Кюстендил, и след това – в СГСАГ „Христо Ботев” – гр. София. От 2008 г. до момента работи като главен експерт по физика и астрономия в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Лектор е в много семинари, свързани с оценяването в училище и съставянето на тестови задачи. Участва в изготвянето на адаптирана учебна програма по физика и астрономия за 7.клас за обучение в курс за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основната степен на образование, както и на тест-спецификацията и инструментариума за сертифициране на резултатите от курса по учебните предмети човекът и природата и физика и астрономия. Съавтор е на „Тестове по човекът и природата, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5. – 7. клас”.

Виж всичко за този автор
Блажка Ушагелова
  • През 1999 г. завършва специалност „Химия и физика” в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”;
  • От септември 1999 г. работи като учител по химия в 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”;
  • От 2000 до 2004 г. е редовен докторант към катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”;
  • От септември 2004 г. до момента е учител по човекът и природата и химия и опазване на околната среда в 1 СУ „Пенчо П. Славейков”;
  • Рецензент е на учебници и учебни помагала на издателство „Просвета”;
  • Член е на Регионален методичен съвет по химия към РУО София-град;
  • Член е на комисия за проверка и оценка на общински и областен кръг на олимпиадите по химия и опазване на околната среда;
  • Член е на дружеството на учителите по химия към „Съюза на химиците в България”.
Виж всичко за този автор
Ренета Петкова
Ренета Петкова
Д-р Ренета Петкова завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски” – Биологически факултет със специалност „Биолог”, учител по биология с втора специалност „Химия” и Факултет за обществени професии със специалност „Ораторско майсторство”. В Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” получава образователната и научна степен „Доктор” в научната област „Методика на обучението по биология”.
Има 18 години стаж като учител по биология и Първа професионално-квалификационна степен. Работила е 2 години като старши експерт по биология в РИО – Враца и 13 години като главен експерт в МОН. Била е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Педагогическия колеж на ВТУ в гр. Враца. Понастоящем е заместник главен редактор в издателство „Просвета”.
Има над 40 статии в български и чуждестранни сборници и списания, а също и 2 книги, свързани с биологичното образование.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.