Химия и опазване на околната среда за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 1. Теоретични основи на химията

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1573/17.07.2020 г.
ISBN: 978-954-01-4048-3 Формат: 21x29 см , 220 стр.
Цена:
15.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебното съдържание в учебника по химия и опазване на околната среда за 11. клас (профилирана подготовка), Модул 1. Теоретични основи на химията е структурирано в пет тематични раздела: „Химична термодинамика”, „Химична кинетика”, „Системи от две или повече вещества”, „Строеж на атома и Периодична система”, „Строеж и свойства на веществата”.
Авторският колектив е променил мястото на разделите 1. и 2. Те заемат мястото на разделите 4. и 5. Така курсът започва с химична термодинамика. Термодинамичният подход на изучаване на обектите в началото на курса дава възможност теоретичният материал да се използва и при интерпретиране на учебен материал, включен в теми, които се изучават в останалите раздели, например теми, свързани със строежа на веществото, както и в раздела „Системи от две и повече вещества”. Например понятието енталпия присъства както при характеризиране на енергията на връзката, така и при редица процеси, свързани с разтваряне, кристализация, дисоциация и др. Химичното равновесие, въведено в началото, позволява то да се използва и при характеризиране на голяма част от процесите, които по своята същност са обратими. По този начин се позволява по-голяма степен на осмисленост и пренос на знания, съответстващи на нивото за профилирана подготовка, заложено в учебната програма.
Така структуриран, Модул 1 следва последователността от характеризиране на макросистеми към микрообекти. По-непосредствена е и връзката с темите от Модул 2. Химия на неорганичните вещества – строежът на атомите и същността на химичната връзка и строежът на веществата са теоретичната основа за изучаване на химичните елементи и техните съединения, за по-дълбоко осмисляне на причинно-следствените връзки. По този начин учебното съдържание следва по-стройна система.
Въпреки така избраната структура не са допуснати отклонения в предвидения обем учебно съдържание и в същото време е постигната по-голяма задълбоченост в изложението на всяка тема, а предвидените нови понятия изцяло са въведени на нивото, определено в учебната програма.
Темите на уроците във всеки раздел са съобразени с изискването за логическа последователност и обвързаност на материала. В учебника е намерен баланс между необходимия минимум, който обезпечава изпълнението на програмата, и потребностите на изявени ученици, за които това няма да е достатъчно. За тях са маркирани познавателни теми, по които може да потърсят повече информация.
Като цяло изложението е системно. То е осигурено и с голям брой задачи. При въвеждането на нов тип изчислителни задачи са предложени и образци на решения, като по този начин материалът е по-достъпен за учениците.
Разработени са и препоръчаните в учебната програма лабораторни занятия. За часовете, предвидени за разработване на проекти, за провеждане на дискусии, семинари и др., има насочващи текстове.
Към всеки от разделите има разработени обобщителни теми, чрез които придобитите знания се затвърдяват и се откроят по-ярко връзките с приложението на процесите и веществата.
Предложени са и изискванията към знанията и уменията, които трябва да се придобият. С цел самоконтрол са разработени задачи, които обхващат материала от съответния раздел. Задачите са както с изборен, така и с отворен отговор.
Езикът и стилът на текстовете в учебника са точни и коректни от научна гледна точка. Знанията са поднесени на ниво, подходящо и съобразено с възрастовите особености на учениците. Учебникът е илюстриран е с достатъчно примери, снимки, схеми и таблици.
Лиляна Боянова

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.

Виж всичко за този автор
Красимир Николов

Красимир Николов завършва висше образование като магистър по химия в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил, и в СМГ „Паисий Хилендарски”. В момента е учител в НФСГ, София, и базов учител към СУ. Интересува се от проблеми в областта на иновационните и интерактивните методи на преподаване и усвояване на знания, които да послужат в кариерното развитие на подрастващите. Разработва и участва в разработването на стратегии за лесното усвояване на знания и интерпретация на информацията по природни науки съобразно мотивационната сфера и потребностите на младите хора, с оглед на бъдещите им професионални планове. Работата му е ориентирана към обучението към младите хора съобразно потребностите и възможностите им и разработването на ясно формулирани цели и концепции на образование. Не одобрява работата по шаблон. Търси начини за формиране на конструктивното мислене у младите хора. През 2004 г. получава почетна грамота „Неофит Рилски”.

Виж всичко за този автор
Калинка Бенова
Родена е през 1961 г. Завършва средно образование в СОУ „Христо Ботев” в гр. Никопол, а висше – в Софийския университе, Химически факултет, специалност химия, с втора специалност физика. Прави специализация във ВХТИ – „Съвременни теоретични и технологични проблеми на обучението по химия”. Придобива ІІ професионално-квалификационна степен.
Има богат педагогически опит като учител по химия и опазване на околната среда, заместник директор и експерт по химия и опазване на околната среда. От 2003 г. до днес работи като старши учител по химия в МГ „Гео Милев” в Плевен. Ръководител е на Школа по химия по Проект от Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Ръководител е на Школа по химия по междуучилищен проект.
Има участия с доклади, съобщения и постери в редица национални и международни конференции. Ръководител е на изявени ученици за участие в олимпиади и състезания. Обучител е и на учители за решаване на задачи по химия.
Участвала е в изготвянето на: програма за държавен зрелостен изпит за профилирана подготовка – 2020 г.; варианти за държавен зрелостен изпит по химия през 2010/2011 г.; ДОИ за ПП по химия и през 2012 г. Оценител е на тестови задачи по химия, съставител е на задачи по химия за олимпиади; оценител е на кандидатстудентски работи в Медицинския университет в Плевен.
Получавала е редица награди и грамоти за дейностите си: грамоти за научно ръководство на ученици; през 2007 г. получава грамота от община Плевен за принос в областта на образованието; през 2011 г. – награда на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията.
Виж всичко за този автор
Антоанета Хинева
Родена е през 1971 г. Завършва висше образование, специалност биология и химия, през 1995 г. в Шуменскя увиверситет „Епископ Константин Преславски”.
През 2002 – 2003 г. прави едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема „Интегралният подход в обучението по природонаучни учебни дисциплини”. През 2005 г. придобива I професионално-квалификационна степен. Защитава дипломна работа на тема: „Формиране на положителна мотивация за учене чрез използване на интерактивни методи и форми на обучение”.
Има 25 години педагогически стаж. Започва работа като учител през 1995 г. в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Синдел. От 2001 до 2005 г. работи като учител по химия и опазване на околната среда в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри”, а от 2005 г. до момента е в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, Варна.
От 2010 до 2013 г. работи в РУО – Варна като експерт и началник по природни науки и екология.
Била е член на областната и на националната комисия на олимпиадите по химия. Има опит в подготовката на ученици за участие в олимпиади и състезания. Съветник е на народен представител от 42-рото Народно събрание по въпросите на образованието.
Участва с разработки на различни форуми, както и на националната конференция на учителите по химия. Участва с екипен проект в IV международна конференция на тема „Периодичната таблица”, организирана от IUPAC. 
Участва в авторски колективи на „Речник на термините по химия” и тетрадки по химия и опазване на околната среда за 8. и 10. клас.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.