Граматика на българския език

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-4100-8 Формат: 17x24 см , 436 стр.
Цена:
19.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Има книги, които са за всеки ден и за цял живот. Те са задължителни за всяка домашна и обществена библиотека, за всяко държавно учреждение и частна фирма. Защото ако искаш да напишеш имейл, молба, докладна записка или официално писмо, без да се изложиш пред получателя, те са най-верният ти помощник.
Точно такава е тази книга.
„Граматика на българския език” е системно, научно и пълно описание на граматичния строй на новобългарския литературен език. Тя съдържа всички дялове – фонетика, морфология и синтаксис. В нея са дадени основните правила на българския правопис и на българската пунктуация.
Методът на изложение е описателен (дескриптивен), като само на някои места, където е било особено наложително за по-пълното изясняване на дадени факти и явления, са правени съпоставки с по-стари състояния от развоя на българския език. Където е необходимо, се правят съпоставки с други езици – славянски и неславянски. Илюстративният материал е от различни източници, но преди всичко от българската художествена литература.
„Граматика на българския език” излиза през 1977 година. Основен неин адресат тогава са били лекторатите по български език в чужбина. В настоящото нейно издание съдържанието е осъвременено и приведено в съответствие с Официалния правописен речник на българския език (2012 г.) и с тритомното издание на БАН „Граматика на съвременния български книжовен език” (1983 г.). Надяваме се, че новото издание ще бъде ценен помощник и съветник на всички, които искат да познават своя език и да бъдат грамотни.

Любомир Андрейчин

Проф. Любомир Андрейчин е основоположник на съвременната българска описателна граматика. Основните му научни интереси са свързани с проблемите на съвременния български език и с историята на новобългарския книжовен език. Известният езиковед отстоява ревностно употребата на правилните форми в писмената и говоримата реч. Води многобройни курсове в СУ, публикува монографии, студии, статии, съавтор е в колективи, написали учебници, речници, граматики. Родният език за него е „онова, което винаги му е било на сърце”. В чест на постиженията на проф. Андрейчин и в памет на приноса му към изучаването и описването на родния ни език на негово име е наречен Институтът за български език към БАН, който играе нормативна роля по въпросите на българския език.

Виж всичко за този автор
Константин Попов

Проф. Константин Попов има особено големи заслуги в изучаването на синтаксиса на съвременния български книжовен език. Той е един от най-компетентните преподаватели в Софийския университет, един от най-ерудираните и упорити изследователи на българската топонимия. Методик и автор на учебници, автор на първото наше изследване по синтаксис „Съвременен български език. Синтаксис”. В него са направени подробни описания, анализи и класификации на отделните видове изречения и словосъчетания и на техните структурни особености; на синтактичните, интонационните и словоредните закономерности; на специфичните черти на съвременния български книжовен език.

Виж всичко за този автор
Стоян И. Стоянов

Проф. Стоян Стоянов работи в областта на съвременния български език. Той се проявява като компетентен наблюдател на териториалните диалекти и има съществен принос за развитието на българската диалектология. Езиковедските постижения на проф. Стоянов са актуални и днес заради собствената позиция на автора и умелото интерпретиране на лингвистичните факти.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.